Projekt ,,Torifikace"

Projekt Torifikace CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/004771

Cílem projektu je návrh, konstrukce a realizace funkční torifikační jednotky včetně obslužných technologií pro využití a recyklaci odpadní biomasy a materiálů, a následné využití a aplikace vzniklých produktů a materiálů ke zlepšení vlastností půdy.

Projekt se zabývá řešením a spoluprací na výzkumném a vývojovém záměru z oblasti termického zpracování a přípravu bio-uhlí pomocí děje zvaného "torifikace". Prostředkem pro přípravu výsledného produktu je návrh, vývoj a realizace funkční jednotky pro výrobu biouhlí. Výsledný produkt pak bude aplikován v zemědělství a při výzkumu na snížení degradace a eroze půdního fondu ČR. Projekt díky své koncepci zároveň řeší problematiku využití odpadní biomasy a materiálů z produkce měst, zemědělství, lesního sektoru a dalších odvětví. Součástí porjektu je také výroba energeticky obohacených vedlejších produktů, které zvýší energetickou hustotu v objemu a tím zvýší relativně málo využívaný energetický potenciál stébelnin a podobných rostlin. Celková koncepce projektu je zaměřena na  přístupu šetrném a ochraňujícím životním prostředí. Výsledkem tedy bude přímý dopad na kvalitu a stav našeho životního prostředí a kvalitu života obyvatel ČR. Hlavní náplní zamýšleného projektu je konstrukce a zprovoznění funkční torifikační jednotky a produkce biocharu a druhotných energetických surovin.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

 EU-Evropsý fond