Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

 

Vážení,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „GDPR“).

 

Správce

Společnost MOBIKO plus a.s., IČ: 26788675, se sídlem Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, je správcem osobních údajů, které zpracovává za účelem příjímání, administrace a zpracování oznámení (dále jen „Správce“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

 

Zpracovatel osobních údajů

LANDMARK LEGAL s.r.o., IČO: 08173931, se sídlem U háje 1759/28, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314170 (dále jen „Zpracovatel“). Můžete nás kontaktovat:

 1. poštou na adrese LANDMARK LEGAL s.r.o. U háje 1759/28, Braník, 147 00 Praha 4.
 2. e-mailem na adrese marketa.medricka@landmark.cz .

 

Osobní údaje, jež o Vás zpracováváme

V souvislosti s podáním oznámení zpracováváme Vaše osobní údaje, která nám o sobě dobrovolně sdělíte. Může se typicky jednat o identifikační a kontaktní jméno a jiné údaje související s podáním oznámení a jednáními s tím spojenými, a to v závislosti na zvoleném způsobu podání oznámení.

 

Způsoby podání oznámení

Pokud se rozhodnete podat oznámení, můžete tak vždy učinit elektronicky, písemně, telefonicky anebo osobně.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Pakliže nám dobrovolně poskytnete v souvislosti s podáním oznámení Vaše osobní údaje, účelem jejich dalšího zpracování je zpracování Vašeho podaného oznámení i prevence a odhalování protiprávních jednání a ochrana práv a právních nároků Správce, včetně zajištění adekvátní reakce na tato jednání.

 

Právní základy pro zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

Náš oprávněný zájem na řádném fungování naší podnikatelské činnosti a ochraně našich zájmů a práv, právních nároků a ochraně majetku a osob.

Váš souhlas, pokud ho udělíte, a pouze ve vztahu k některým specifickým procesům zpracování osobních údajů. Váš souhlas je právním základem zejména pro pořízení zvukové nahrávky nebo přesného přepisu oznámení u oznámení učiněných jinak než písemně.

 

Poučení o Vaší dobrovolnosti poskytnout osobní údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců dobrovolně sdělených osobních údajů

Pokud se rozhodnete nám dobrovolně poskytnout Vaše osobní údaje v souvislosti s podáním oznámení, ačkoliv takové poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu povinen/a, nemáme v úmyslu je předávat dalším osobám. Pro účely zpracování Vašeho oznámení budou Vámi poskytnuté osobní údaje zpřístupněny Zpracovateli, a v případě nutné potřeby dalším úzce spolupracujícím smluvním partnerům (např. poskytovatel IT služeb, advokáti apod.), a to jen v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Vašeho oznámení. Předpokladem takového sdílení Vašich osobních údajů je vždy uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s každým takovým naším smluvním partnerem, která bude garantovat nejvyšší standard ochrany Vašich osobních údajů. Můžeme ve zcela výjimečných případech Vaše osobní údaje v nutném rozsahu předat státním orgánům (zejména orgánům činným v trestním řízení, soudům a správci daně), avšak vždy v souladu s právními předpisy a pouze za předpokladu, že nám právní předpisy takovou povinnost ukládají anebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám a dbáme na nejvyšší možný standard zabezpečení Vašich osobních údajů, které nám nejen v souvislosti s podáním oznámení dobrovolně předáváte.

 

Předávání dobrovolně sdělených osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat osobní údaje organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

 

Doba uložení dobrovolně sdělených osobních údajů

Vaše dobrovolně sdělené osobní údaje uchováváme po dobu pěti (5) let od podání oznámení Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých Vašich osobních údajů.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich dobrovolně sdělených osobních údajů

V souvislosti s prováděným zpracováním Vašich dobrovolně poskytnutých osobních údajů máte u Správce následující práva:

 

 • Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás Správce zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

 

 • Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 

 • Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

a)       Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

b)      využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

c)       ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Toto právo však nemáte a Vaše osobní údaje nebudou vymazány, pokud:

a)       je zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,

b)      je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků včetně plnění smluvní povinnosti,

c)       je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu a nebylo vyhověno Vaší individuální námitce,

d)      je zpracování založeno na souhlasu, který dosud nebyl výslovně odvolán, nebo

e)       je zpracování nezbytné pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely.

 

 • Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit vždy když:

a)       popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo

b)      vznesete námitku proti zpracování (viz kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

Na Vaši výslovnou žádost pak zpracování osobních údajů omezíme také v těchto případech:

a)       Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo

b)      Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

 

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést individuální námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, domníváte-li se, že z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace převažuje Váš individuální zájem na ukončení zpracování Vašich osobních údajů nad našimi oprávněnými zájmy pro takové zpracování. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud s Vámi uvedenými důvody budeme souhlasit a nenalezneme-li závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali

 

 • Právo podat stížnost

Uplatněním žádného z práv není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 • Právo na přenositelnost

Při zpracování osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem se toto právo uplatní jen výjimečně.

 

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

 

 • Žádosti o uplatnění práva

Žádost můžete podat doporučenou poštovní zásilkou.

 

 • Ochrana totožnosti oznamující osoby

Oznamující osoba není na právech vyplývající pro ni z GDPR nijak krácena. Výsledek uplatnění některých práv však může být ovlivněn naší povinností dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, chránit totožnost oznamující osoby. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamující osoby. Dohledání osobních údajů pro vyřízení žádosti oznamující či jakékoli jiné osoby o uplatnění práva tak není bez dalšího prováděno v evidenci obdržených oznámení.