Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: město Třeboň

Termín realizace: 10/2016 - 10/2017

Dílo obsahovalo:

Výstavbu nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 304 EO. ČOV byla navržena jako zděný objekt s podzemní železobetonovou částí. Dále výstavba gravitační oddílné stokové sítě v délce 2823 m, z čehož část byla realizována řízeným protlakem. V rámci stavby byl proveden neřízený protlak pod státní komunikací a pod místní komunikací, byla vybudována podzemní čerpací stanice z prefabrikovaných dílců, kanalizační přípojky, výstavba vodovodní přípojky a přípojky NN k ČOV.