Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV

Investor: Město Třeboň

Termín realizace: 10/2016 - 10/2017

Výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 304 EO. ČOV byla navržena jako zděný objekt s podzemní železobetonovou částí. Výstavba gravitační oddílné stokové sítě v délce 2823,5 m, část byla realizována řízeným protlakem. V rámci stavby byl proveden neřízený protlak pod státní komunikací a pod místní komunikací. Byla vybudována podzemní čerpací stanice z prefabrikovaných dílců, kanalizační přípojky, výstavba vodovodní přípojky a přípojky NN k ČOV.